Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny;

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem;

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

a) CV lub życiorys,
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które ubiega się kandydat, zawierający w szczególności :
- adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
- wyrażenie zgody na kandydowanie,
c) oświadczenia o :
- ukończeniu studiów wyższych,
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,  
- braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub karnoskarbowych, zarówno przygotowawczych, jak i sądowych, jak również jakichkolwiek postępowań w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia spółka akcyjna moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)”)”;
- złożeniu oświadczenia lustracyjnego - w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko  Członka Zarządu”, w Sekretariacie Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00. W przypadku kandydowania na więcej niż jedno stanowisko, należy złożyć odrębne zgłoszenie.

4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu do ich złożenia nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpi w dniu 18 kwietnia 2017 r.

6. O dopuszczeniu do postępowania oraz zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu/ pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

7. Zakwalifikowani kandydaci, mogą odebrać dokumenty zawierające podstawowe informacje o Spółce w terminie do dnia 10 maja 2017, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji. Oświadczenie o zachowaniu poufności uzyskanych informacji oraz dokumenty zawierające podstawowe informacje o Spółce będą dostępne w Sekretariacie Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia.

8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie Spółki ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia. Dopuszcza się kontynuowanie rozmów w dniach następnych.

9. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

d) doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce;

oraz dodatkowo:

- na stanowisko Prezesa Zarządu / Dyrektora Naczelnego wiedza z zakresu :

 • rachunkowości,
 • oceny projektów inwestycyjnych,
 • finansów przedsiębiorstwa,
 • audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • planowania zadań i zasobów,
 • organizowania procesów wytwórczych,
 • logistyki procesów wytwarzania,
 • zarządzania jakością,
 • analizy rynku i konkurencji,
 • marketingu,
 • promocji,
 • sprzedaży,
 • public relations,
 • zasad i przepisów prawa pracy,
 • roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • zbiorowych stosunków pracy,
 • polityki rekrutacyjnej,
 • systemu ocen i motywacji,
 • szkoleń i rozwoju pracowników,
 • dobra znajomość języka angielskiego.


- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem wiedza z zakresu:

 • planowania zadań i zasobów,
 • organizowania procesów wytwórczych,
 • logistyki procesów wytwarzania,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania projektami UE,
 • przygotowania i realizacji inwestycji portowych w zakresie infrastruktury
  i suprastruktury,
 • informatyki, telekomunikacji i energetyki oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej
  w porcie,
 • znajomość języka polskiego;


- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami wiedza z zakresu:

 • rachunkowości i rachunkowości zarządczej,
 • finansów spółek i zarządzania finansami,
 • ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej,
 • audytu i kontroli finansowej spółek,
 • oceny projektów inwestycyjnych,
 • znajomość języka polskiego.

10. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

11. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu/ lub pocztą elektroniczną .

13. W każdym czasie, bez podania przyczyn, Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia pisemnie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

14. Objęcie stanowisk w Zarządzie Spółki, przez powołanych uchwałą Rady Nadzorczej Członków Zarządu VII kadencji, nastąpi z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu VI kadencji, tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok (ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji).