Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
z siedzibą w Gdyni [81-337], ul. Rotterdamska 9

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.


I PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [t.j. Dz.U.2019.351 z późn. zmianami], w tym badanie:
  1.1.  sprawozdania, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne [t.j Dz.U.2019.755 z późn. zmianami] oraz
  1.2.  prawidłowości wydatkowania przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną (w szczególności pożyczek, dotacji lub innych przysporzeń na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ze środków publicznych) oraz realizacji planów restrukturyzacji lub inwestycji.
 2. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [t.j. Dz.U.2019.351 z późn. zmianami] odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku.
 3. Przedłożenie sprawozdań z badania w terminach do:
  3.1.  02 marca 2020 roku i
  3.2.  01 marca 2021 roku
          - dla sprawozdań, o których mowa w punkcie 1;
  3.3.  06 kwietnia 2020 roku i
  3.4. 05 kwietnia 2021 roku
          - dla sprawozdań, o których mowa w punkcie 2.
 4. Umowa z firmą audytorską będzie zawarta na okres dwuletni z możliwością przedłużenia jednorazowo na kolejny okres.

 

II TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA

 1.  Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 5 września 2019 roku do godziny 1000 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia w sekretariacie Prezesa Zarządu, pokój 220.
 2. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:

  RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

  „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.

   

 3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

III WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC FIRMY AUDYTORSKIEJ

 1.  Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 oraz 2020.
 2. Deklaracja firmy audytorskiej o przekazywaniu do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (tzw. „listów do zarządu”) o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

IV WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

 1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej, liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.
 2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o:
  2.1.  spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz.U.2017.1089 z późn. zmianami] oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  2.2.  dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  2.3.  wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy przywołanej w punkcie 2.1.
 3. Łączne wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badania z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:
  3.1.  nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. lub jednostek z nią powiązanych;
  3.2.  ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;
  3.3.  powinno być skalkulowane dla dwóch lat obrotowych: 2019 - 2020.
 4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

 

V INFORMACJE DODATKOWE

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2019 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 26 września 2019 roku.
 2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod numerami telefonów (58) 627-48-10 lub (58) 621-53-40 oraz adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [t.j. Dz.U.2017.1089 ] oraz wytycznymi dotyczącymi procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa [ https://nadzor.kprm.gov.pl/dokumenty ].
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 5. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie, w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.