Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Przy tworzeniu Strategii kierowano się kryterium jej zgodności z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o randze międzynarodowej, krajowej oraz dokumentami poziomu regionalnego i miejskiego.

Na szczeblu Unii Europejskiej cele Strategii wpisują się w cele określone w następujących dokumentach:

a) Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,

b) Strategia Europa 2020,

c) Propozycja Komisji Europejskiej „Porty-Motor Wzrostu”,

d) Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

 

Na poziomie krajowym cele Strategii są komplementarne z celami zawartymi w następujących dokumentach:

a) Strategia Rozwoju Kraju 2020,

b) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

c) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) ,

d) Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020,

e) Strategia rozwoju portów morskich do 2015r.:

f) Projekt Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

 

Na poziomie regionalnym, cele Strategii są zgodne z celami zawartymi w następujących dokumentach:

a) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

b) Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze.

 

Cele przyjęte w Strategii Portu Gdynia są również zgodne ze Strategią Rozwoju Gdyni