Zgodnie z §6 Statutu Spółki (tekst jednolity - Uchwała Rady Nadzorczej Spółki Nr 078/VIII/2020)

Statut Spółki obowiązujący od 3 sierpnia 2020 roku, tj. od dnia wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców KRS.


1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskim portem w Gdyni, a w szczególności:

  1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
  2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
  3) budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej;
  4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
  5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
  6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia;
  7) koordynacja korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej;
  8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocja takiej działalności.


2. Przedmiot działalności, o którym mowa w ust. 1, określony według przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obejmuje:

  1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  2) działalność usługową wspomagającą transport morski (52.22.A);
  3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
  4) dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z);
  5) handel energią elektryczną (35.14.Z);
  6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
  7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
  8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
  9) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
  10) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
  11) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
  12) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
  13) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
  14) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
  15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z);
  16)  wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).


3. Spółka  pobiera opłaty portowe.Wytworzyła informację: Joanna Żabkiewicz
Czas wytworzenia informacji: 03.08.2020
Czas udostępnienia informacji: do następnej aktualizacji.