Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W dniu 7 listopada 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu  nr POIS.03.02.00-00-0076/19-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Wsparcie udzielone będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Typ projektu A - Transport morski

4. Inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki, w tym budowa infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną.

 

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 61 775 179,54 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 35 241 752,93 PLN

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 700 000,00 PLN

 

Zakończenie realizacji projektu do końca IV kwartału 2021 r.