Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rozbudowywany układ torowy, zlokalizowany będzie w zachodniej części Portu Gdynia.

Inwestycja polega na przebudowie i elektryfikacji układu kolejowego w zachodniej części Portu Gdynia (od EC III do bramy BCT), na długości ok. 2,59 km (w tym przebudowa torów kolejowych na odcinku ok. 2,22 km). Elektryfikacją objęty będzie również odcinek torów nie podlegający przebudowie, ok. 0,4 km.

Bocznica kolejowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego jest bocznicą czynną. Odgałęzia się od rozjazdu nr 572 w km 6,437 linii kolejowej nr 228 Rumia-Gdynia Port Oksywie, będącej w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. Bocznica składa się z toru dojazdowego nr 38, grupy zewnętrznej torów (tory o nr 32-37) oraz z torów na płycie kontenerowej (tory o nr 848-852). Bocznica nie jest zelektryfikowana. Rozjazdy są obsługiwane ręcznie. Działki sąsiednie to z jednej strony tereny przemysłowe z drugiej tereny PKP z linią kolejową nr 228 na Oksywie.

Podstawowe zadanie w projekcie:

 • przebudowa nawierzchni torowej z rozjazdami: planuje się wykonanie nawierzchni torowej klasycznej z szyn, na podkładach betonowych, natomiast w łukach o promieniu R˂300 m oraz na wstawkach rozjazdowych projektowana jest nawierzchnia na podkładach drewnianych twardych na podsypce tłuczniowej,
 • wybudowanie na grupie zewnętrznej dodatkowego (siódmego) toru nr 31,
 • wybudowanie dwóch nowych rozjazdów na grupie przyjazdowo-odjazdowej o numerach 1006 i 1016,
 • przesunięcie istniejących rozjazdów zwyczajnych,
 • wymiana nawierzchni na nową na torze nr 38 bocznicy (skrzyżowanie z drogą prywatną),
 • utwardzenie płytami betonowymi części toru nr 37 (o dł. ok. 200 m +-/ 15 %) wraz z terenem pomiędzy torami a ul. Promową
 • budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami w zakresie przedsięwzięcia,
 • budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK),
 • budowa ogrodzenia grupy torów wraz z bramą kolejową; brama sterowana będzie przez system SRK,
 • modernizacja odwodnienia torów; miejsce odprowadzenia wód opadowych i z drenażu do sieci kanalizacyjnej deszczowej pozostanie bez zmian,
 • modernizacja w branży energetycznej, w tym oświetlenia torów, rozjazdów i drogi (zastosowanie opraw energooszczędnych) oraz elektryczne ogrzewanie rozjazdów sterowanych automatycznie na podstawie warunków atmosferycznych mierzonych przez przetworniki pogodowe,
 • adaptacja pomieszczeń znajdujących się w istniejącym budynku na pomieszczenia sterowania ruchem (stanowisko dyżurnego) wraz z ich wyposażeniem w niezbędne systemy i urządzenia,
 • budowa systemu dozoru kamerowego (telewizji dozorowej) mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.