Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Planowana inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę następujących elementów:

 

Faza 1 projektu

 

Budowa na nabrzeżach Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich

Planuje się budowę 5 punktów zrzutu ścieków sanitarnych o przepustowości maksymalnej 200 m3/h z zabezpieczeniem antyodorowym, wraz z instalacjami tłocznymi. Instalacja zrzutowa nab. Francuskiego o łącznej długości 0,8 km połączona zostanie przewodem tłocznym ze złączem studni zrzutowej nab. Belgijskiego.

Budowa układu nr 1 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru, ze studni zbiorczej instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego, ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących przy Nab. Francuskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej

Wybudowana zostanie zabezpieczona antyodorowo studnia zbiorcza instalacji zrzutowej Nab. Francuskiego wraz z połączoną z nią siecią kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o długości 2,7 km. W ramach tego zadania wykonane zostaną również 3 kpl. przepompowni ścieków o maksymalnej wydajności 210 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną.

Budowa układu nr 2 – sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych z promów cumujących przy Nab. Polskim, wraz z włączeniem w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych

Zaplanowana została budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 2,5 km oraz 3 kpl. przepompowni ścieków o maksymalnej wydajności 120 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną.

Budowa zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z ich podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia

Wykonane zostaną następujące elementy:

  • zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, częściowo podziemnych, częściowo wyniesionych ponad teren, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1600 m3
  • podłączenie zbiorników retencyjno-wyrównawczych do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia, w rejonie węzła Ofiar Grudnia 1970r., poprzez układ lokalnej sieci grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej, w tym przepompownię pośrednią, do wylotu nr IV na kolektorze miejskim 800x1200 przy ul. Janka Wiśniewskiego
  • monitoring on-line parametrów jakościowych i ilościowych zrzucanych wylotem nr IV ścieków sanitarnych pochodzących ze statków pasażerskich oraz promów

 

Budowa studni zlewnej, włączonej w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych, przygotowanej do zrzutu ścieków sanitarnych pochodzących z jednostek pływających obsługiwanych przez wozy asenizacyjne, cysterny i przenośne zbiorniki należące do portowego operatora

 

Faza 2 projektu

 

Budowa mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków sanitarnych usytuowanej na placu XXVII przy ul. Polskiej wraz z zagospodarowaniem terenu zajętego pod obiekty podczyszczalni i terenu przynależnego obiektom

W ramach realizacji budowy podczyszczalni ścieków wybudowany zostanie modułowy układ technologiczny podczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących ze statków pasażerskich oraz promów i kierowanych na zbiorniki retencyjno-wyrównawcze. Układ ten zawierał będzie następujące elementy:

  • krato-płuczkę, której zadaniem będzie obniżenie stężenia zawiesin pływających oraz separator tłuszczy wraz z dozowaniem detergentów,
  • System gromadzenia odpadów z krato-płuczki i separatora tłuszczy,
  • system napowietrzania mechanicznego ścieków w zbiornikach retencyjno-wyrównawczych wraz z systemem utleniania chemicznego ścieków,
  • przepompownię ścieków o przepustowości maksymalnej 305 m3/h,
  • opomiarowanie ilości i parametrów jakościowych ścieków, system sterowania i lokalnej wizualizacji z możliwością zdalnego podglądu parametrów procesów technologicznych,
  • system powtórnego obiegu ścieków przez układ technologiczny podczyszczania,
  • zrzut ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia.

 

Budowa awaryjnego podłączenia istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni PS-1, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych

Jako opcję awaryjną przewiduje się podłączenie na placu XXVII istniejącego układu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowi PS-1, zakończonego na placu XXVII studnią rozprężną, obsługującego obiekty stacjonarne na terenie Portu Gdynia, do zespołu zbiorników retencyjno-wyrównawczych, jako zabezpieczenie sieci miejskiej przed bezpośrednim, przypadkowym zrzutem w tej zlewni ścieków sanitarnych o ponadnormatywnych stężeniach o łącznej długości układu do 0,2 km.

 

Przebudowa układu parkingu dla samochodów ciężarowych na pozostałej części placu XXVII, nie zajętej pod obiekty podczyszczalni ścieków

Na części placu XXVII nie zajętej dla potrzeb podczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjno-wyrównawczych niezbędna jest reorganizacja układu parkingowego, tj. wykonanie przebudowy istniejącego parkingu dla samochodów ciężarowych z zapewnieniem 28 miejsc postojowych (+/- 10 pojazdów) wraz z niezbędną infrastrukturą.