Poniżej udostępniamy w formacie PDF dokumenty sprawozdawcze zawierające dane finansowe, informacje  o majątku spółki ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. oraz sprawozdania finansowe grupy kapitałowej ZMPG-a S.A. (2017).

Wszystkie przedstawione dokumenty zapisane są w formacie PDF

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017
Bilans sporządzony na 31.12.2017 r.
Rachunek zysków i strat za okres 01.01 - 31.12.2017 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017
Bilans skonsolidowany sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01. - 31.12.2017 r.