Poniżej udostępniamy w formacie PDF dokumenty sprawozdawcze zawierające dane finansowe, informacje  o majątku spółki ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. oraz sprawozdania finansowe  grupy kapitałowej ZMPG-a S.A. (2013).

Wszystkie przedstawione dokumenty zapisane są w formacie PDF

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013
Bilans sporządzony na 31.12.2013 r.
Rachunek zysków i strat za okres 01.01 - 31.12.2013 r.
Rachunek przepływów środków pienięznych w 2013 roku
Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013
Bilans skonsolidowany sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01. - 31.12.2013 r.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2013
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w 2013r.