Witamy w  Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udostępnia informacje jawne o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z 6.09.2001r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.), w myśl której każdy obywatel ma prawo do informacji  m.in. o  przedmiocie  działalności i kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania, organizacji, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku m.in. osób prawnych, w których Skarb Państwa ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Informacja publiczna, która nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek -  zgodnie z zasadami określonymi w  Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ww.  ustawy.