A A A
Data publikacji: 14.09.2021

Akty prawne

 1. Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1361, z późn. zm.),
 2. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r., poz. 434)
 3. Konwencja MARPOL (Dz. U. z 1987 r., nr 17, poz. 101),
 4. Konwencja Helsińska 1992 (Dz. U. z r 2000 r., nr 28, poz. 346),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków (Dz. U. z 2002 r., nr 236, poz. 1989, z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych (Dz. U. z 2002r., nr 236, poz. 1988),
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. z 2013 r., poz. 77),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu (Dz. U. z 2009 r., nr 5, poz. 21),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. z 2003r., nr 101, poz. 938 z poźn. )
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 kwietnia 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających (Dz. U. z 2012 r., poz. 303),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w  sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi

Odpowiedzialność

 1. Kapitan statku jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych informacji dotyczących rodzaju, ilości, składu odpadów statkowych oraz daty odbioru, a także ewentualnego uszkodzenia statkowych urządzeń podawczych.
 2. Statek ponosi odpowiedzialność za problemy i pokrywa koszty, powstałe wskutek nieprawidłowości informacji podanych przez kapitana statku.
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody związane z odbiorem odpadów ze statków, jeżeli operator statku udowodni, iż powstały one z winy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. lub z winy osób czy podmiotów działających na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 4. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przyczyn wyższych.
 5. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ww. warunków powinny być wyjaśnione zgodnie z prawem polskim przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zlokalizowania portu.

Rodzaje odpadów

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim statek zawijający do portu w Gdyni ma obowiązek zdać do portowych urządzeń odbiorczych wszystkie odpady znajdujące się na burcie statku.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia w ramach opłaty tonażowej odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów statkowych, którym zostały przyporządkowane kody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923):
  • Odpady olejowe i ich mieszaniny wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL;
  • Ścieki wymienione z załączniku IV Konwencji MARPOL;
  • Odpady stałe (śmieci) powstające na statku wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmujących odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe;
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów statkowych, którym zostały przyporządkowane kody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923):
  • Pozostałości z oczyszczania spalin, zgodnie z załącznikiem VI Konwencji MARPOL ;
  • pozostałości ładunkowe wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika;

Odbiór powyższych odpadów następuje  na  zasadach komercyjnych, po uprzednim ustaleniu warunków odbioru z firmami odbierającymi odpady w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 1. Z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów zwolnione są:
  • Statki posiadające zwolnienie od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych uzyskane zgodnie z ustawą o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r., poz. 434);
  • Statki, które posiadają znikome ilości odpadów, których oddanie do portowych urządzeń odbiorczych jest nieuzasadnione.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia w ramach opłaty tonażowej odbioru:
  1. odpadów szpitalnych;
  2. odpadów radioaktywnych;
  3. odpadów zaolejonych zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdział na frakcję wodną i olejową;
  4. brudnych balastów;
  5. opakowań po chemikaliach;
  6. popłuczyn po myciu zbiorników przewożących inne substancje niż olejowe;
  7. popłuczyn po myciu zbiorników olejowych – bez wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.;
  8. resztek ładunku, do którego odbioru zobligowany jest importer ładunku;
  9. innych odpadów nie wymienionych w Załączniku I i V do Konwencji MARPOL 73/78;
  10. osadów ściekowych pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków na statkach;
  11. odpadów powstałych w wyniku naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dn. 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009; str. 1 z późn. zm.), do odbioru i zagospodarowania których zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z późn. zm.) zobligowany jest podmiot świadczący ww. usługi,
  12. Filtrów z instalacji EGCS-Sox i katalizatorów z instalacji EGCS-NOx, powstałych w wyniku naprawy, wymiany, montażu lub demontażu, do odbioru i zagospodarowania których zgodnie z  ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) zobligowany jest podmiot świadczący ww. usługi,
  13. odpadów statkowych wytworzonych na statku w trakcie: postoju w stoczni, długoterminowego pobytu w portu.

Odbioru powyższych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po uprzednim ustaleniu sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi służbami administracji morskiej.

Odpady weterynaryjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia do odpadów weterynaryjnych zaliczamy:

 • Odpady cateringowe z międzynarodowych środków transportu tzn. odpady kuchenne ze statków (tzw. „odpady żywnościowe”).;
 • Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przywożone z krajów trzecich (tzw. „odpady kanapkowe”).

W celu odbioru „odpadów kanapkowych”, we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Służbami Celnymi, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podstawia pod trap statków przypływających z krajów spoza Unii Europejskiej specjalne pojemniki, oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 745/2004, do których należy wrzucać przesyłki zawierające produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, wwożone przez pasażerów przybywających z państw trzecich na teren Unii Europejskiej w bagażu osobistym, lub wysyłane osobom prywatnym.

Powyższemu zaleceniu nie podlegają podróżni wwożący małe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do indywidualnej konsumpcji z terytorium: Grenlandii, Islandii, Norwegii, San Marino i Wysp Owczych.

Wielkości odpadów

 

 1. Wielkości i rodzaje odpadów odbieranych w ramach opłaty tonażowej

                           

LP.

 

 Rodzaj odpadów Jednostka Lokalizacja ostatniego portu zdania odpadu
Morze Bałtyckie Morze Północne, Cieśniny Skagerrak i Kattegat Pozostałe akweny
Odpady zaolejone zgodnie z załącznikiem I Konwencji MARPOL
  1. Zaolejone wody zęzowe m3 2,5 6,5 11,5
  2. Zużyte oleje przepracowane m3
  3. Inne niewymienione odpady zaolejone m3
Ścieki zgodnie z załącznikiem IV Konwencji MARPOL
  4. Ścieki m3 3 6 7
1/3 zdanej ilości ścieków przez statki pasażerskie

promy

Odpady stałe (śmieci) zgodnie z załącznikiem V Konwencji MARPOL
  5. Odpady żywnościowe m3 1/4 zdanej ilości śmieci
  6. Stałe odpady zaolejone tj. zaolejone czyściwo, szmaty, filtry paliwowe i olejowe m3 1/4 zdanej ilości śmieci
 7. 1.odpady gospodarcze posegregowane (plastiki, oleje jadalne,

2. posegregowane odpady niebezpieczne (lampy, baterie, puszki po farbach, itd.)

3. inne odpady nie wymienione

m3 0,4 0,5 0,6
1/3 zdanej ilości śmieci przez statki pasażerskie i promy
 1. Statki liniowe, dla których Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał decyzję zwalniającą z  każdorazowego zdawania odpadów oraz pozostałości ładunkowych do portowych urządzeń odbiorczych przed wyjściem statku z portu, mogą wnioskować do Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. o kumulację limitów w cyklu miesięcznym.

Firmy odbierające odpady

Zgodnie z “Portowym planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” oraz na mocy umów zawartych z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. odbiór odpadów statkowych ujętych w Ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361 z roku 2002 z późn. zm.), zapewniają następujące firmy:

 

Nazwa Firmy

Kontaktowe telefony, faksy i adresy elektroniczne

Zakres wykonywanej usługi

CTL PÓŁNOC
Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 2,
81-336 Gdynia
tel.: +48 58 627-44-28
fax: +48 58 627-44-30

Całodobowo: +48 692 405 491

Odbiór odpadów zaolejonych, Odbiór śmieci,

Odpadów “kanapkowych”

Przedsiębiorstwo Portowe “Sieć”
Sp. z o. o.

ul. Rotterdamska 7,
81-337 Gdynia
tel.: +48 58 627 45 15
fax: +48 58 621 58 23

Odbiór ścieków

dodatkowo na zasadach komercyjnych odbioru pozostałości ładunkowych i innych odpadów mogą dokonywać firmy:

COMAL Sp. Z o.o.

Ul. Okrężna 4D

81-822 Sopot

Tel. 0 58 324 91 68

Kom.: 506 083 598

Pozostałości ładunkowe,

PORT SERVICE Sp. Z o.o.

Ul. Mjr Sucharskiego 75

80-601 Gdańsk

Tel. 0 58 343 79 77

Pozostałości ładunkowe,

SHIP-SERVICE S.A.

Ul. Dębogórska 19-22

71-717 Szczecin

Tel: +48 91 424 38 23

Pozostałości ładunkowe,

CTL PÓŁNOC
Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 2,
81-336 Gdynia
tel. (0 58) 627-44-28
fax (0 58) 627-44-30

Pozostałości ładunkowe, pozostałości z oczyszczania spalin.

 

Warunki odbioru odpadów

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. – do odwołania, zaprzestaje odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie.

Warunki ogólne

 

 1. Sposób i warunki odbioru oraz zagospodarowania odpadów statkowych w Porcie Gdynia określa “Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków” zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr DROŚ.S.7240.13.2015.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względów technicznych zapewnia bezpośredni odbiór odpadów olejowych przy Pirsie Południowym jedynie ze statków cumujących rufą do Nabrzeża Duńskiego. W przypadku konieczności zacumowania statku w inny sposób odbiór odpadów, w ramach opłaty tonażowej jest możliwy po przeholowaniu statku do innego nabrzeża. Koszt przeholowania pokrywa wówczas statek.
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względów technicznych nie zapewnia odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie. Odbiór odpadów, w ramach opłaty tonażowej jest możliwy po przeholowaniu statku do innego nabrzeża. Koszt przeholowania pokrywa wówczas statek.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub niejasności związanych ze sposobem odbioru odpadów statkowych w Porcie Gdynia, prosimy o kontakt:

W godzinach od 730 do 15 30

Dział Ochrony Środowiska

Tel. +48 58 621 52 69 / + 48 58 627 45 16

Fax + 48 58 627 40 29

e-mail: srodowisko@port.gdynia.pl

Całodobowo:

Dział Głównego Dyspozytora Portu

Tel. (0-58) 627-40-38,

Fax. (0-58) 621-53-70;

e-mail: dyspozytor@port.gdynia.pl

 

Procedura powiadamiania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o zapotrzebowaniu na odbiór odpadów i  jego realizacji

 1. Operator, agent lub kapitan statku zgłasza zamiar wejścia statku do portu oraz przesyła informacje o  wielkości i rodzaju odpadów przeznaczonych do zdania Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S. A. za pomocą systemu kontrolno – informatycznego dla portów polskich (PHICS). Zwracamy uwagę, iż ww. informacje są stale monitorowane przez administrację morską.
 2. Zasady i sposób przekazywania powyższych informacji określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 17 stycznia 2013 r. “w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statkach”.
 3. Zadeklarowanie przez statek odpadów przeznaczonych do zdania w Porcie Gdynia stanowi automatycznie zlecenie dla firm odbierających.
 4. W przypadku odmowy przez Kapitana statku zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych, po uprzednim ich zadeklarowaniu w systemie kontrolno – informatycznym dla portów polskich (PHICS), statek zostanie obciążony opłatą specjalną – poz. 10 w cenniku opłat dodatkowych i specjalnych za odbiór odpadów.

Sposób odbioru odpadów ze statków

 1. Odbiór ciekłych odpadów i szlamów zaolejonych statkowych odbywa się oznakowanymi autocysternami podstawianymi pod burtę statku.
 2. Odbiór ścieków ze statków odbywa się oznakowanymi wozami asenizacyjnymi podstawianymi pod burtę statku.
 3. Odbiór ścieków statkowych z promów cumujących przy Terminalu Promowym na Nabrzeżu Helskim II polega na bezpośrednim ich zrzucie pompami statkowymi do portowej kanalizacji sanitarnej.
 4. Odbiór śmieci statkowych odbywa się przy użyciu oznakowanych pojemników podstawianych pod burtę statku.
 5. Odbiór, transport i sposób zagospodarowania odpadów żywnościowych następuje w trybie zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje zgodnie z postanowieniami i zaleceniami Portowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzenie zdania odpadów w postaci „karty przekazania odpadu” wystawionych przez serwisanta, zawierających rodzaj i ilość odebranych odpadów oraz datę, godzinę i warunki odbioru.
 8. Wzór „karty przekazania odpadu” jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A.
 9. Wielkość i rodzaj odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków zdanych w Porcie Gdynia jest ewidencjonowany i udostępniany organom administracji morskiej.
 10. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A zastrzega sobie prawo roszczeń odszkodowawczych w stosunku do firm nie przestrzegających prawa.
 11. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w sposobie odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków w Porcie Gdynia.

 

Warunki jakie musi spełniać serwisant odbierający odpady i resztki ładunkowe ze statków w Porcie Gdynia

 1. Wszyscy serwisanci odbierający pozostałości ładunku oraz inne odpady ze statków na zasadach komercyjnych w Porcie Gdynia zobligowani są do spełniania norm ochrony środowiska, posiadania aktualnych niżej wymienionych dokumentów, wymaganych prawem polskim na prowadzenie ww. działalności, których kopie winny być przekazane do Działu Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przed rozpoczęciem działalności na terenie Portu Gdynia. W przypadku aktualizacji lub uzyskania nowych zezwoleń należy je niezwłocznie przekazać do ww. działu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Odpady niebezpieczne

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych;
 • aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych ;
 • aktualne zaświadczenia potwierdzające przebyte szkolenia dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
 • instrukcję odbioru odpadów niebezpiecznych ze statków zatwierdzoną przez Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.;

Odpady żywnościowe

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającej na zbieranie i transportowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1.

Odpady inne niż niebezpieczne

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne;

Ścieki

 • decyzję na odbiór i transport;
 • dokumentację określającą sposób zagospodarowania odebranych ze statków ścieków
 1. Serwisant odbierający pozostałości ładunku oraz inne odpady ze statków na zasadach komercyjnych ma obowiązek po wykonaniu usługi, dostarczyć do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Działu Ochrony Środowiska informację zawierającą: nazwę statku, numer IMO, datę i czas dokonania odbioru oraz ilość i rodzaj odebranych odpadów lub pozostałości ładunkowych ze statków oraz sposób zagospodarowania wymienionych odpadów:

Dział Ochrony Środowiska

tel. (0-58) 621-52-69, 627-45-16;

fax. (0-58) 627-40-29;

e-mail: srodowisko@port.gdynia.pl

W tym celu można korzystać z “Karty przekazania odpadu” znajdującej się na witrynie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 1. Firmy odbierające odpady w sytuacji gdy nie są w stanie przyjąć do swoich urządzeń odbiorczych odpadów ze statku, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie oraz przewidywanym czasie niesprawności urządzeń Dyspozytora Portu najpóźniej 3 godziny przed wejściem statku do portu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji po wejściu statku do portu zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.

 

Warunki jakie musi spełniać statek podczas zdawania odpadów

Odpady zaolejone zgodnie z załącznikiem I  i VI Konwencji MARPOL

 1. szlamy olejowe, w celu ułatwienia przepompowania, mogą być podgrzane przez statek maksymalnie do temperatury 600 Obsługa statku powinna każdorazowo informować operatora urządzeń odbiorczych o temperaturze, do której podgrzano szlam. Obsługa statku odpowiada za utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie.
 2. minimalna prędkość przeładunku (wydajność pomp na statku) płynnych odpadów olejowych powinna wynosić 7,5 m3/h.;
 3. statek powinien posiadać znormalizowane złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z  prawidłem 19 Załącznika I Konwencji MARPOL.
 4. maksymalny czas oczekiwania serwisanta na rozpoczęcie podania odpadów wynosi 30 minut.

Ścieki zgodnie z załącznikiem IV Konwencji MARPOL

 1. ścieki nie wymagają dezynfekcji,
 2. pompy ściekowe na statkach powinny zapewnić wydajność, aby czas odpompowania ścieków do urządzeń odbiorczych nie przekraczał jednej godziny
 3. w przypadku odbioru ścieków z promów na Nb. Helskim II punkty zrzutu są wyposażone w liczniki, a sam zrzut odbywa się w obecności pracownika firmy Przedsiębiorstwa Portowego „Sieć” Sp. z o.o., który wypełnia „Kartę przekazania odpadu”, potwierdzaną następnie przez kapitana statku,
 4. maksymalny czas oczekiwania serwisanta na rozpoczęcie podania ścieków wynosi 30 minut.

Śmieci zgodnie z załącznikiem V Konwencji MARPOL 73/78

 1. odpady stałe muszą być posegregowane przynajmniej na:
  • odpady żywnościowe,
  • oleje kuchenne,
  • tworzywa sztuczne,
  • pozostałości ładunkowe,
  • tkaniny zaolejone,
  • inne
 2. odpady żywnościowe muszą być gromadzone i przekazywane w oddzielnych szczelnie zamkniętych pojemnikach,
 3. odpady gospodarcze niebezpieczne bezwzględnie muszą być posegregowane oraz umieszczone w zamkniętych, szczelnych, oznakowanych pojemnikach;
 4. śmieci zdawane w Porcie Gdynia muszą byś wrzucane bezpośrednio do podstawionych kontenerów, zgodnie z ich oznakowaniem.

Statek nie spełniający powyższych warunków zostanie obciążony opłatą specjalną lub dodatkową zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

 1. W przypadku zgłoszenia do odbioru odpadów, których odbiór w porcie jest niemożliwy (awaria urządzeń lub brak technicznych możliwości odbioru), Dyspozytor Portu informuje o tym niezwłocznie operatora (agenta) statku (fax lub e-mail).
 2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych w czasie obsługi statku, agent lub kapitan statku winien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Głównego Dyspozytora ZMPG S.A. i Urząd Morski w Gdyni, celem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, bądź wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 3. Skargi na niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych przyjmowane są przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni pisemnie lub w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych port.gdynia.pl oraz www.umgdy.gov.pl
 4. W przypadku niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków firma odbierająca zgłasza to zdarzenie wypełniając „Informację o niemożliwości wykonania odbioru odpadów w Porcie Gdynia” (dostępny na stronie internetowej: https://www.port.gdynia.pl/pl/dla-statku/odbior-odpadow) i wysyłając do:
 

Dział Głównego Dyspozytora Portu

tel. (0-58) 627-40-38,

fax. (0-58) 621-53-70;

e-mail: dyspozytor@port.gdynia. pl

 

 

 

i

 

Kapitanat Portu Gdynia

tel. (0-58) 620 28 53

(0-58) 355 36 30

fax. (0-58) 620 05 91

e-mail: kpgdynia@umgdy.gov.pl

 

Opłaty dodatkowe

W przypadku nieprzestrzegania warunków odbioru odpadów ze statków w Porcie Gdynia oraz w przypadku odbioru ponadnormatywnych ilości odpadów ze statków na terenie Portu Gdynia obowiązuje poniższa tabela opłat dodatkowych i specjalnych.

Tabela: zestawienia opłat dodatkowych i specjalnych za odbiór odpadów obowiązująca od 1 lutego 2016 r.

                           

Rodzaj opłaty  Stawka
I odbiór odpadów  zaolejonych  
 1. Odbiór ilości ponadnormatywnych 21 €/m3
 2. Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury umożliwiającej sprawne dostosowanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60oC 36 €/godz.
 3. Odbiór płynnych odpadów olejowych  przy wydajności  pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej 36 €/godz.
II Odbiór ścieków  
 4. Odbiór ilości ponadnormatywnych 15  €/m3
III Odbiór śmieci  
 5. Odbiór ilości ponadnormatywnych 25 €/m3
 6. Odbiór ilości ponadnormatywnych stałych odpadów zaolejonych 54 €/m3
 7. Odbiór ilości ponadnormatywnych odpadów żywnościowych 110 €/m3
Inne opłaty specjalne  
 8. Odbiór śmieci i ścieków nie spełniających warunków odbioru 15 €/m3
 9. Odbiór w niedziele i święta 11 €/m3
 10. Brak zdania odpadów z winy  statku pomimo wcześniejszego pisemnego zgłoszenia odbioru w PHICS 50 €/zdarzenie

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy