A A A

Konferencja „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”.

31 lipca 2014r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyła się otwierająca konferencja informacyjna dotycząca projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Tego samego dnia podpisana została z firmą Energopol – Szczecin S.A. umowa na prace budowlane, opiewająca na kwotę 73.548.290,00 zł brutto. Prace będą realizowane w latach 2014-2015.Rosnące natężenie ruchu wokół portów oraz wzrost znaczenia transportu intermodalnego sprawiają, że inwestycje usprawniające dostęp drogowy i kolejowy do portu mają dla jego sprawnego funkcjonowania znaczenie kluczowe. Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., wspierany  funduszami unijnymi, od kilku lat realizuje inwestycje mające zasadniczy wpływ na dostęp,  zarówno drogowy, jak i kolejowy do portu wschodniego (inwestycja pn. „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w kwocie ponad 70 mln zł), jak i zachodniego – niniejszy projekt pn. .„Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”. Inwestycje te pozwolą  m.in. rozwiązać problem  wąskich gardeł  w przewozach kolejowych do/z gdyńskiego portu.

Inwestycja pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” polega na przebudowie istniejącego terminalu kolejowego w rejonie funkcjonowania BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, w celu obsługi pełnych składów intermodalnych. Jej realizacja jest wspierana przez środki unijne na mocy podpisanej 27 grudnia 2013 r. umowy o dofinansowanie w kwocie 39,1 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 96,4 mln zł, natomiast kwota wydatków kwalifikowalnych 78,2 mln zł. Prace budowlane realizowane będą w latach 2014-2015. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego i w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym.

Przebudowa istniejącego intermodalnego terminalu kolejowego w rejonie Nabrzeża Helskiego I polegać będzie na zwiększeniu długości użytkowej torów do minimum 650 m,  przebudowie toru podsuwnicowego do długości co najmniej 660 m, przebudowie układu drogowego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej  oraz  przebudowie istniejącego układu kolejowo-drogowego przed magazynem nr 25. Działania te spowodują uporządkowanie układu torowego i  zwiększenie efektywności pracy terminalu poprzez umożliwienie przyjmowania dłuższych składów pociągów oraz większych jednostek skonteneryzowanych. Nastąpi również ograniczenie jazd manewrowych pociągów z lokomotywami spalinowymi, oraz – z uwagi na intermodalny charakter terminalu – zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów samochodowych (zwiększenie ilości kontenerów przewożonych transportem kolejowym, a także możliwość przewozu naczep koleją). Inną korzyścią osiągniętą w wyniku realizacji projektu będzie ochrona środowiska dzięki ograniczeniu hałasu generowanego przez pojazdy samochodowe oraz składy towarowe przetaczane po istniejącym układzie torowym. Jednocześnie teren terminalu zostanie wyposażony w szczelne, betonowe nawierzchnie, z ujęciem w system kanalizacji wód opadowych, wyposażony w urządzenia oczyszczające, eliminujące możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych i wód powierzchniowych. Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Ponadto ZMPG-a S.A. podjął działania w celu pozyskania dofinansowania unijnego dla kolejnej inwestycji „kolejowej” w tym obszarze portu – na liście projektów indywidualnych okresu budżetowego 2014-2020  został wstępnie umieszczony  projekt pn. „Przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia”.

Pamiętać jednak należy, iż zasadnicze znaczenie dla dostępności kolejowej gdyńskiego  portu będzie miała modernizacja szeroko rozumianej Stacji Gdynia Port, której obecny kształt nie odpowiada dzisiejszym i przyszłym potrzebom, wynikającym zwłaszcza z rozwoju transportu intermodalnego, obsługującego przewozy kontenerów i naczep przez regularne połączenia kolejowe. 12 maja br.   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z WYG International Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności, które wskaże optymalny zakres tej modernizacji. Prace nad studium zakończą się we wrześniu 2015 r. Zamówienie o wartości prawie 1,4 mln zł netto, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kolejne etapy, dotyczące projektowania i realizacji prac budowlanych, PKP PLK S.A. planują wykonać
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Wszystkie te projekty przyczynią się do tworzenia i rozwoju połączeń typu „autostrady morskie”, wychodzących z polskich portów zlokalizowanych w sieci TEN-T, do których zalicza się Port Gdynia.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na:  www.port.gdynia.pl/intermodalny

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa, zarządzająca terenami i infrastrukturą na terenie gdyńskiego portu. Pod jego bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo-składowa przez spółki operacyjne. ZMPG-a S.A. dba nie tylko o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu, ale także o zapewnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska.

 

MATERIAŁY
Prezentacja
Dodatkowe materiały
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699