A A A

Z końcem maja 2014 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pomyślnie zakończył realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”, POIS.07.02.00-00.022/12.

Zgodnie z umową podpisaną w Warszawie 30 grudnia 2013r. inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej – ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w kwocie ponad 72,6 mln zł.

 

20 października 2014 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca realizację tego istotnego dla Portu Gdynia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podstawowym celem projektu była budowa, przebudowa
i modernizacja dróg (głównie ul. Polskiej) oraz infrastruktury kolejowej łączących Port Gdynia z krajową siecią transportową, a jednocześnie stanowiących infrastrukturę drogową i kolejową na terenie portu. W ramach przebudowy ul. Polskiej dokonano także przebudowy Placu Gombrowicza przy Dworcu Morskim.

 

Zamierzeniem szerszym jest stałe zwiększanie konkurencyjności polskiego portu morskiego w Gdyni w obrębie Morza Bałtyckiego. Projekt przyczynia się do tworzenia połączeń typu „autostrady morskie”, wychodzących z polskich portów zlokalizowanych w sieci TEN-T – do których zalicza się Port Gdynia. Zrealizowana inwestycja ma prowadzić do zwiększenia udziału ekologicznych gałęzi transportu, alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, morski
i intermodalny), w ogólnym przewozie osób i ładunków poprzez zwiększenie konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. Powyższe natomiast istotnie przyczyni się również do zmniejszenia negatywnych oddziaływań transportu na środowisko.

 

Pierwotnie intencją uruchamiającą przedmiotowy projekt była budowa nowego Terminalu Promowego we wschodniej części Portu Gdynia wraz z niezbędnym dostępem drogowym i kolejowym. Obecnie dostęp drogowo – kolejowy jest więc
w pełni przygotowany do przyjęcia transportu, generowanego przez przygotowywany w odrębnym  projekcie Terminal Promowy.

 

Podstawowe efekty projektu:

 

  • przebudowana istniejąca i wybudowana nowa jezdnia ul. Polskiej w Gdyni na odcinku o długości 2,12 km,
  • przebudowane tory i rozjazdy kolejowe na odcinku od okolic wiaduktu
    w Al. Solidarności do przejazdu w ul. Rotterdamskiej o długości 0,60 km,
  • wybudowana nawierzchnia kolejowo – drogowa w II strefie Nabrzeża Polskiego, na odcinku o długości 0,76 km, dostosowana do przeładunków z intermodalnych naczep kolejowych, także z ładunkami na/z promów morskich
  • wybudowany nowy parking dla samochodów ciężarowych na 128 miejsc postojowych,
  • przebudowany parking dla samochodów osobowych na 64 miejsca postojowe,
  • przebudowane uzbrojenie podziemne w obrębie obszaru inwestycji,
  • adaptacja istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Przebudowany układ drogowy przyczynia się do oszczędności  w zakresie kosztów eksploatacji pojazdów, ograniczenia  czasu  transportu,  zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (emisji toksycznych składników spalin) oraz liczby  wypadków komunikacyjnych.

 

Zakończona inwestycja dotycząca infrastruktury dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia jest jednym z projektów rozpoczynających kompleksową modernizację portu, stanowiących jeden z wielu elementów przyczyniających się do jego rozwoju, jak również rozwoju jego otoczenia. Jest to projekt kompatybilny z większością inwestycji zrealizowanych i będących w trakcie realizacji na terenie zarządzanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz
w jego otoczeniu. Zrealizowany został zgodnie ze Strategią Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 i spełnia liczne zapisy strategii regionalnych i krajowych, a także wpisuje się w ogólne wytyczne unijne dla poprawy dostępu do portów morskich.

 

Okres realizacji inwestycji: 2003 – 2014 r.

Okres prac budowlanych: 2008 – 2014 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”

Działanie 7.2 „Rozwój transportu morskiego”

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-022/12-00 z dnia 30.12.2013r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 108.736.741 zł.

Umowna kwota dofinansowania: 66.547.493  zł.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy