A A A

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Podstawą informacji o realizacji strategii podatkowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (dalej: Spóła) jest art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[1]. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Spółka została wykazana pod pozycją 1848 tabeli danych za 2020 r. z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK) publikowanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych [2]

 

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

  1. informacje o stosowanych przez podatnika:
   1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
   2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
  3. informacje o:
   1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
  4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
   1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
   2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
   3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
   4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
  5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

I. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Spółka dokonała identyfikacji obszarów ryzyka podatkowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i w oparciu o powyższe:

 1. W ramach struktury organizacyjnej Spółki powołano komórki organizacyjne mające na celu realizację obowiązków podatkowych Spółki[3].
 2. Wdrożono uchwałą Zarządu Nr 345/VII/2019 Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 3. Wdrożono Procedurę dochowania należytej staranności – stanowiącą załącznik do komunikatu z dnia 9 marca 2020 r.;
 4. Wdrożono Procedurę wymiany informacji dla Zarządu oraz osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem/danym działem – stanowiącą załącznik do komunikatu z dnia 9 marca 2020 r.;
 5. Wdrożono Procedurę podejmowania decyzji – stanowiącą załącznik do komunikatu z dnia 9 marca 2020 r.

 

Powyższe procedury i struktura organizacyjna mają na celu kompleksowe zapewnienie prawidłowego rozliczania/obliczania i deklarowania zobowiązań publicznoprawnych z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk podatkowych zarówno na poziomie prawnym (prawidłowe stosowanie obowiązujących regulacji prawnych) jak również na poziomie współpracy z kontrahentami i ryzyk z tego wynikających. Wdrożone procedury umożliwiają identyfikację potencjalnych nadużyć mogących skutkować nieprawidłowym rozliczeniem zobowiązań publicznoprawnych już przed dokonaniem czynności rodzących obowiązek publicznoprawny.

Spółka identyfikuje podstawowe ryzyka jako wynikające z poszczególnych tytułów podatkowych:

 1. VAT: m.in. prawidłowe stosowanie stawek podatku z uwzględnieniem specyfikacji działalności portu morskiego, zwolnień z opodatkowania zwłaszcza w zakresie transakcji dotyczących nieruchomości, rzetelności kontrahentów w zakresie wypełniania zobowiązań formalnych jak i finansowych, prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowej.
 2. CIT: m.in. prawidłowe rozpoznawanie przychodu, identyfikacja zdarzeń gospodarczych w oparciu o przepisy Działu III Rozdział 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa[4] – schematów podatkowych, identyfikacja obowiązków w zakresie podatku u źródła,
 3. PIT: m.in. prawidłowe obliczanie i deklarowanie zobowiązań podatkowych z tytułu funkcji płatnika,
 4. Podatki lokalne – m.in. prawidłowe obliczanie i deklarowanie.

 

Powyższe ryzyka pojawiające się w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej mają charakter powtarzalny i wymagają bieżącego analizowania. Niemniej jednak skala i specyfika prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że mogą występować również inne zdarzenia związane z ryzykiem podatkowym, a w rezultacie Spółka prowadzi bieżącą analizę pod tym kątem.

 

Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe oraz za realizację strategii podatkowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki wykonuje powyższe obowiązki poprzez wyodrębnione w ramach struktury Spółki jednostki organizacyjne:

 1. Samodzielne stanowisko do spraw podatków (podległe Wiceprezesowi, Dyrektorowi ds. Finansów i Zarządzania Finansami) – odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie zobowiązań publicznoprawnych z tytułu:
  • – podatku dochodowego od osób prawnych,
  • – podatku od towarów i usług,
  • – podatku od środków transportu,
  • – podatku od spadków i darowizn.
 2. Dział Zarządzania Nieruchomościami (podległy Wiceprezesowi, Dyrektorowi ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem) – odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie zobowiązań publicznoprawnych z tytułu:
  • – podatku od nieruchomości,
  • – podatku od przychodów z budynków (w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992 r.)
  • – podatku akcyzowego.
 3. Dział Personalny (podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu Spółki) – odpowiedzialny z prawidłowe rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika PIT).

 

Powyższa struktura organizacyjna ma na celu rozłożenie ciężaru dotyczącego planowania, deklarowania, wpłacania zobowiązań publicznoprawnych w ramach poszczególnych działów merytorycznych utworzonych w strukturze organizacyjnej oraz każdorazowej identyfikacji ewentualnego ryzyka podatkowego. Każde stanowisko posiada określone kompetencje i obowiązki i w ramach ładu podatkowego podległe jest konkretnemu członkowi zarządu. Przyjęta struktura organizacyjna zapewnia jednocześnie przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi umożliwiając kompleksowe identyfikowanie zdarzeń i ryzyk podatkowych mających charakter złożony.

 

Mając na względzie przedmiot działalności Spółki oraz konieczność kompleksowego analizowania zdarzeń pod kątem skutków podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w ramach struktury organizacyjnych wyodrębniono Samodzielne stanowisko do spraw podatków (podległe bezpośrednio stanowisku Głównego Księgowego) co ma na celu kompleksową ocenę występujących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem poszczególnych tytułów podatkowych. W przypadku wystąpienia zdarzeń z zakresie innych tytułów podatkowych poszczególne komórki organizacyjnej współpracują ze sobą celem kompleksowej analizy zdarzeń gospodarczych, których skutki mają szerzy zakres niż podatek VAT i CIT.

 

Przyjęta struktura organizacyjna i podział obowiązków w zakresie poszczególnych tytułów podatkowych ma jednocześnie na celu uwzględnienie zobowiązań wynikających z poszczególnych tytułów podatkowych oraz ich specyfiki wynikającej m.in. z zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Ma również na celu zapewnienie, aby osoby odpowiedzialne za prawidłowe identyfikowanie zobowiązań podatkowych ich deklarowanie i opłacanie miał dostęp do pełnej wiedzy i dokumentacji Spółki.

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy Ordynacja podatkowa odnoszącymi się do raportowania schematów podatkowych Spółka wdrożyła Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Celem procedury jest wdrożenie zasad identyfikacji czynności pod kątem wystąpienia schematu podatkowego i ewentualnego obowiązku raportowania tego schematu do Krajowej Administracji Skarbowej. Wdrożony dokument przewiduje:

 1. Procedurę identyfikacji schematów podatkowych i ich raportowania.
 2. Zasady przekazywania informacji w zakresie MDR pracownikom Spółki.
 3. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków MDR.
 4. Powołanie pracownika i jego zastępcy jako osób osobiście odpowiedzialnych za raportowanie występujących schematów do Krajowej Administracji Skarbowej.
 5. Zobowiązanie każdego pracownika Spółki do niezwłocznego informowania osoby wyznaczonej do raportowania schematów podatkowych o powzięciu wątpliwości o wystąpieniu schematu podatkowego lub też wątpliwości co do naruszenia przepisów MDR.
 6. Zasady corocznego audytu wewnętrznego w zakresie wywiązywania się Spółki ze stosowania przepisów MDR oraz podnoszenia kwalifikacji osób bezpośrednio odpowiedzialnych za schematy podatkowe.

 

Wdrożona procedura należytej staranności zgodna jest z „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Procedura w tym zakresie ma na celu przede wszystkim wdrożenie zasad weryfikacji kontrahenta pod kątem spełniania wymogów formalnych i prawnych, na podstawie których można wywieźć, że potencjalny kontrahent Spółki jest faktycznie istniejącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą prawidło rozliczającym zobowiązania publicznoprawne.

 

Spółka w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym korzysta z zewnętrznych usług doradczych w sprawach wymagających odrębnego przeanalizowania pod kątem:

 1. ryzyka podatkowego,
 2. wystąpienia obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR,
 3. prawidłowego rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych w związku z planowanymi transakcjami dotyczącymi znacznych kwot należności, w tym zwłaszcza transakcjami zakupu i sprzedaży nieruchomości.

 

Spółka jako podmiot publiczny w ramach realizowanej strategii podatkowej przykłada istotą uwagę do terminowego i rzetelnego deklarowania oraz wpłacania zobowiązań publicznoprawnych. W tym celu Spółka wdrożyła procedury mające na celu całościową ocenę zdarzeń faktycznych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o strukturę organizacyjną i przyjęte procedury wewnętrzne, które każdorazowo mają na celu:

 1. ustalenie celu danego działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. zidentyfikowanie ryzyk podatkowych wynikających z planowanego działania oraz w rezultacie ocena ryzyka i jego skali dla Spółki,
 3. podjęcie działań wynikających z przeprowadzonej analiza ryzyka, tj. kontynuacja działania lub zaniechanie działania, ewentualnie modyfikacja działania mająca na celu minimalizację ryzyka podatkowego lub też jego minimalizacją do poziomu nieistotnego z punktu widzenia Spółki,
 4. kontrolę i weryfikację prowadzonego działania.

 

Wdrożona struktura organizacyjna i podjęte działania w zakresie formalnoprawnej kwestii prawidłowego regulowania zobowiązań publicznoprawnych stanowi ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego. W tym zakresie można wyróżnić następujące etapy obrony przed ryzykiem podatkowym:

 1. Kontrolę wewnętrzną opartą na poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki i Kontrolę Zarządczą sprawowaną przez poszczególnych członków zarządu Spółki (w tym z uwzględnieniem Procedury wymiany informacji dla Zarządu oraz osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem/danym działem).
 2. Zarządzanie ryzykiem podatkowym oparte na wewnętrznych dokumentach Spółki w tym zwłaszcza Procedurze dochowania należytej staranności i Procedurze w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 3. Audyt wewnętrzny dotyczący identyfikacji ryzyk podatkowych oparty na poszczególnych komórkach organizacyjnych, Zarządzie Spółki oraz Zespole MDR.
 4. Audyt zewnętrzny i bieżące doradztwo podatkowe mające na cele identyfikację ryzyk podatkowych oraz ustalanie prawidłowej interpretacji przepisów podatkowych oraz ich zastosowanie.

 

Poszczególne etapy wskazanego powyżej mają na celu obronę przed ryzykiem podatkowym i skonstruowane są w oparciu o poszczególne jednostki organizacyjne. Etapy te mają na celu identyfikację ryzyk podatkowych oraz potencjalnej możliwości wystąpienia ryzyk podatkowych oraz w wyniku tego:

 1. ustalenie zgodnego z prawem i uwzględniającego bezpieczeństwo podatkowego i biznesowe postępowania Spółki,
 2. prawidłową interpretację przepisów prawa podatkowego celem rzetelnego rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych.

 

Realizacja Strategii podatkowej Spółki przewiduje, że w przypadku wystąpienia ewentualnego ryzyka podatkowego Spółka podejmuje następującej działania:

 1. Podjęcie działania ze względu na ostateczne ustalenie braku ryzyka podatkowego;
 2. Podjęcie działania ze względu na identyfikację ryzyka jako nieistotnego dla Spółki;
 3. Rezygnacja z planowanego działania ze względu na ryzyko podatkowe, które nie jest możliwe do usunięcia i ma istotne znaczenie z punktu widzenia Spółki;
 4. Skorzystanie z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów celem identyfikacji skali ryzyka i możliwości jego uniknięcia pod kątem podjęcia decyzji o zachowaniu wskazanych w lit. b lub c;
 5. Skorzystanie ze środków wynikających z przepisów prawa podatkowego (wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego lub wiążącej informacji stawkowej) celem identyfikacji skali ryzyka i możliwości jego uniknięcia pod kątem podjęcia decyzji o zachowaniu wskazanych w lit. b lub c.

 

Nadto realizacja strategii podatkowej Spółki zapewnia (co wynika bezpośrednio o zadań i kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracowników sprawujących kierownicze funkcje w Spółce):

 1. bieżące monitorowanie zmiana w przepisach prawa podatkowego oraz ich wykładni dokonywanej przez organy podatkowe (wyroki sądów administracyjnych, indywidualne interpretacje prawa podatkowego, ogólne interpretacje prawa podatkowego, wiążące informacje stawkowe) – za co odpowiedzialne są poszczególne komórki organizacyjne,
 2. bieżące monitorowanie systemów księgowych i kadrowo – płacowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zmianami przepisów mających wpływ na aktualizacje tego oprogramowania,
 3. bieżące monitorowanie zasobów kadrowych odpowiedzialnych za realizacją zobowiązań publicznoprawnych Spółki.

 

II. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą. Informacja na temat dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Spółka za 2020 r. terminowo realizowała zobowiązania publicznoprawne w zakresie wszystkich tytułów podatkowych. Spółka nie posiada zaległości podatkowych w żadnym z tytułów podatkowych.

Spółka w 2020 r. nie stosowała dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w dniu 31 marca 2021 r. złożyła do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej formularz MDR-3 dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za rok 2020.

 

III. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[5] jednostką powiązaną ze Spółką jest Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Spółka). Przedsiębiorstwo zajmuje się budową, eksploatacją i utrzymaniem ruchu sieci i urządzeń energetycznych, stacji transformatorowych, linii kablowych SN i NN, sieci ciepłowniczych, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, sieci kanalizacyjnych sanitarnych i burzowych z urządzeniami podczyszczającymi, sieci wodociągowych z uzbrojeniem, ujęcia wody pitnej i studni głębinowych.
  W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotem powiązanym:

  1. Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz PP „SIEĆ” Sp. z o.o. na kwotę 446 983,16 zł netto,
  2. Zakup towarów i usług od PP „SIEĆ” Sp. z o.o. na kwotę 12 817 679,06 zł netto,
  3. Zakup majątku trwałego od PP „SIEĆ” Sp. z o.o. na kwotę 3 099 333,74 zł netto.
 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotem powiązanym Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (Spółka posiada 50% udziałów w tym podmiocie). W tym okresie dokonano następujących transakcji:
  1. Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz BBM Sp. z o.o. na kwotę 2 334 565,25 zł netto,
  2. Zakup towarów i usług od BBM Sp. z o.o. na kwotę 304,92 zł .
 3. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotem powiązanym TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. (Spółka posiada 49% udziałów w tym podmiocie). W tym okresie dokonano następujących transakcji dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. na kwotę 2 929 339,50 zł netto.

W żadnym z powyższych przypadków transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi nie przekraczały 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

IV. Spółka nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

 

V. Spółka za rok 2020 r. nie składała wniosków o wydanie:

 1. a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 3. c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 4. d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

VI. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[6] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

 

VII. Publikacja, weryfikacja i aktualizacja realizacji strategii podatkowej.

 1. Realizacja strategii podatkowej Spółki bieżącej weryfikacji i aktualizacji w przypadku zmian w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej nie rzadziej niż raz w roku przed upływem terminu publikacji za dany rok podatkowy.
 2. Realizacja strategii podatkowej Spółki jest akceptowana poprzez Zarząd Spółki .
 3. Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest sporządzana i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: https://www.port.gdynia.pl/ w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
 4. Informacja o adresie strony internetowej, na której nastąpiła publikacja Informacji o realizowanej strategii podatkowej przekazywana jest, w terminie o którym mowa w ust. 3, do właściwego dla Spółki Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

VIII. Procedura weryfikacji realizacji strategii podatkowej Spółki

 1. Działania z realizacji Strategii podatkowej Spółki podlegają bieżącej analizie i ocenie pod kątem:
  1. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. zgodności z aktualną strukturą organizacyjną Spółki oraz dokumentami wewnętrznymi odnoszącymi się do zobowiązań podatkowych Spółki,
  3. bieżących obszarów ryzyka podatkowego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa podatkowego.
 2. Zarząd Spółki wyznacza: samodzielne stanowisko do spraw podatków FKP w zakresie zobowiązań wymienionych na str. 4 pkt .I a, dział zarządzania nieruchomościami ZNN w zakresie zobowiązań wymienionych na str.5 pkt. b, dział personalny DP w zakresie zobowiązań wymienionych na str. 5 pkt. I c, dział controlingu i analiz FC w zakresie obowiązków wymienionych na str. 11 pkt. III, główną księgową FK do monitorowania konieczności zmian lub modyfikacji realizacji strategii podatkowej w trakcie roku podatkowego.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zmian lub modyfikacji realizacji strategii podatkowej główna księgowa na wniosek samodzielnego stanowiska do spraw podatków  informuje o tym fakcie Zarząd Spółki w terminie 7 dni roboczych.
 4. Realizacja strategii  podatkowej podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku.

————————————

[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej zwana „ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.”.

[2] Dane z zeznań podatkowych podatników o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.) oraz w ustawie z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2369). https://www.gov.pl/attachment/66e2c04f-b94a-43d8-aa1f-cd9b0cb39d78

[3] https://www.port.gdynia.pl/o-porcie/zarzad/

[4] Dz.U. z 2021 r. poz. 1541 ze zm., dalej zwana „Ordynacją podatkową”.

[5] Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.

[6] Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy