A A A

Harmonogram – Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”

BUDOWA PUBLICZNEGO TERMINALU PROMOWEGO W PORCIE GDYNIA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces ukończono. Uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
Q3-Q4
Q1-Q4
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces ukończono. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 28.02.2019r.
Q4
Q3-Q4
Q1
1.4
Realizacja robót budowlanych
Rozbiórki zakończono w II kwartale 2018 r. Przekazanie terenu budowy pod kompleksową realizację robót nastąpiło w dniu 11.03.2019r. Termin umowny zakończenia realizacji robót 28.06.2021r. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. W styczniu 2022r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie terminala promowego z wyłączeniem budynku dworca terminala, w którym zgodnie ze stanowiskiem KM PSP w Gdyni należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia p.poż. Po zakończeniu realizacji przedmiotowych robót budowlanych uzyskana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku.
Q1-Q2
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
2.
Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia (przebudowa Węzła Ofiar Grudnia ’70)
2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono.
Q1-Q4
Q1-Q4
2.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę
Q1-Q4
Q1-Q4
 Q1
2.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces ukończono. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w niu28.02.2019r.
Q1-Q4
 Q1
2.4
Realizacja robót budowlanych
Realizacja została zakończona w I kwartale 2020r.
Q1-Q4
 Q1

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy