A A A

Harmonogram – Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Logistycznej

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Logistycznej”

BUDOWA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA PRZY UL. LOGISTYCZNEJ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Budowa magazynu wysokiego składowania przy ul. Logistycznej w Gdyni
1.1
Procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej
Zakończono
Q1-Q4
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zakończono
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Przetarg  na roboty budowlane ogłoszono w II kwartale  2018 r. W III kwartale 2018r. podpisano umowę na realizację robót.
Q2-Q3
1.4
Realizacja robót budowlanych
Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w  III kwartale 2018 r. Termin umowny zakończenia robót III kwartał 2019r.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w sierpniu 2019r. Odbiór końcowy robót został zakończony we wrześniu a przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpiło 01.10.2019r.
Q3-Q4
Q1-Q3

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy