Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:
Sporządzenie opracowania
pn. „Analiza potencjalnych oddziaływań na środowisko planowanych inwestycji infrastrukturalnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w okresie 2014 – 2020”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na postawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S. A.”, grudzień 2010 r., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl, w zakładce „Przetargi”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie Zamawiającego: www.port.gdynia.pl, w zakładce: przetargi.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 prac o podobnym charakterze, o wartości minimum 50.000,00 zł;
 2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
  a) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu, posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zakresie kierowania zespołem autorskim, który zrealizował co najmniej jedną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji budownictwa hydrotechnicznego;
  b) osobą posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności hydrotechnika lub budownictwo wodne;
  c) osobą posiadającą wykształcenie wyższe, będącą specjalistą z dziedziny ornitologii lub ochrony przyrody;
  d) osobą posiadającą wykształcenie wyższe, będącą specjalistą z dziedziny akustyki;
  e) osobą posiadającą wykształcenie wyższe, będącą specjalistą z dziedziny hydrologii;
 3. nie figurują w wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę -wg art. 154, pkt 5 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity);
 4. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 12 tygodni od momentu podpisania umowy.

Oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena ryczałtowa za sporządzenie opracowania – 100%. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania SIWZ i jest najtańsza.

Oferty przetargowe należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, w Dziale Umów i Rozliczeń klatka B, III piętro, pokój nr 330, w terminie do dnia 17.02.2014 r. do godziny 1200 .

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2014 r. o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w Sali nr 121.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie, m.in.:

 1. unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn;
 2. zakończenia przetargu nieograniczonego bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;
 3. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy uzyskali negatywne opinie dotyczące realizacji umów zawartych z Zamawiającym w ostatnich 3-ch latach;
 4. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę;
 5. modyfikacji niniejszej SIWZ przed upływem terminu składania ofert;
 6. odwołania przetargu nieograniczonego.

 

Materiały do przetargu
1. ogloszenie
2. siwz
2.1. formularz oferty
2.2. wykaz prac
2.3. wykaz osób
2.4. wzor umowy
 
Odpowiedzi na pytania
Opis planowanych inwestycji infrastrukturalnych ZMPG SA w okresie 2014-20
Projekty Inwestycyjne_2014_2020-mapa
 
Zbiorcze zestawienie ofert
 
Wyniki przetargu