Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Article Index

Warunki odbioru odpadów

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. - do odwołania, zaprzestaje odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie.

Warunki ogólne

 

 1. Sposób i warunki odbioru oraz zagospodarowania odpadów statkowych w Porcie Gdynia określa "Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" zatwierdzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją nr DROŚ.S.7240.13.2015.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względów technicznych zapewnia bezpośredni odbiór odpadów olejowych przy Pirsie Południowym jedynie ze statków cumujących rufą do Nabrzeża Duńskiego. W przypadku konieczności zacumowania statku w inny sposób odbiór odpadów, w ramach opłaty tonażowej jest możliwy po przeholowaniu statku do innego nabrzeża. Koszt przeholowania pokrywa wówczas statek.
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ze względów technicznych nie zapewnia odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie. Odbiór odpadów, w ramach opłaty tonażowej jest możliwy po przeholowaniu statku do innego nabrzeża. Koszt przeholowania pokrywa wówczas statek.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub niejasności związanych ze sposobem odbioru odpadów statkowych w Porcie Gdynia, prosimy o kontakt:

 

W godzinach od 730 do 15 30

Dział Ochrony Środowiska

Tel. +48 58 621 52 69 / + 48 58 627 45 16

Fax + 48 58 627 40 29

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Całodobowo:

Dział Głównego Dyspozytora Portu

Tel. (0-58) 627-40-38,

Fax. (0-58) 621-53-70;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Procedura powiadamiania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o zapotrzebowaniu na odbiór odpadów i  jego realizacji

 1. Operator, agent lub kapitan statku zgłasza zamiar wejścia statku do portu oraz przesyła informacje o  wielkości i rodzaju odpadów przeznaczonych do zdania Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S. A. za pomocą systemu kontrolno – informatycznego dla portów polskich (PHICS). Zwracamy uwagę, iż ww. informacje są stale monitorowane przez administrację morską.
 2. Zasady i sposób przekazywania powyższych informacji określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 17 stycznia 2013 r. "w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statkach".
 3. Zadeklarowanie przez statek odpadów przeznaczonych do zdania w Porcie Gdynia stanowi automatycznie zlecenie dla firm odbierających.
 4. W przypadku odmowy przez Kapitana statku zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych, po uprzednim ich zadeklarowaniu w systemie kontrolno – informatycznym dla portów polskich (PHICS), statek zostanie obciążony opłatą specjalną - poz. 10 w cenniku opłat dodatkowych i specjalnych za odbiór odpadów.

Sposób odbioru odpadów ze statków

 1. Odbiór ciekłych odpadów i szlamów zaolejonych statkowych odbywa się oznakowanymi autocysternami podstawianymi pod burtę statku.
 2. Odbiór ścieków ze statków odbywa się oznakowanymi wozami asenizacyjnymi podstawianymi pod burtę statku.
 3. Odbiór ścieków statkowych z promów cumujących przy Terminalu Promowym na Nabrzeżu Helskim II polega na bezpośrednim ich zrzucie pompami statkowymi do portowej kanalizacji sanitarnej.
 4. Odbiór śmieci statkowych odbywa się przy użyciu oznakowanych pojemników podstawianych pod burtę statku.
 5. Odbiór, transport i sposób zagospodarowania odpadów żywnościowych następuje w trybie zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje zgodnie z postanowieniami i zaleceniami Portowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Statek lub jego agent otrzymuje potwierdzenie zdania odpadów w postaci „karty przekazania odpadu” wystawionych przez serwisanta, zawierających rodzaj i ilość odebranych odpadów oraz datę, godzinę i warunki odbioru.
 8. Wzór „karty przekazania odpadu” jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A.
 9. Wielkość i rodzaj odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków zdanych w Porcie Gdynia jest ewidencjonowany i udostępniany organom administracji morskiej.
 10. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A zastrzega sobie prawo roszczeń odszkodowawczych w stosunku do firm nie przestrzegających prawa.
 11. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w sposobie odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków w Porcie Gdynia.

 

Warunki jakie musi spełniać serwisant odbierający odpady i resztki ładunkowe ze statków w Porcie Gdynia

 1. Wszyscy serwisanci odbierający pozostałości ładunku oraz inne odpady ze statków na zasadach komercyjnych w Porcie Gdynia zobligowani są do spełniania norm ochrony środowiska, posiadania aktualnych niżej wymienionych dokumentów, wymaganych prawem polskim na prowadzenie ww. działalności, których kopie winny być przekazane do Działu Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przed rozpoczęciem działalności na terenie Portu Gdynia. W przypadku aktualizacji lub uzyskania nowych zezwoleń należy je niezwłocznie przekazać do ww. działu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Odpady niebezpieczne

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych;
 • aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych ;
 • aktualne zaświadczenia potwierdzające przebyte szkolenia dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
 • instrukcję odbioru odpadów niebezpiecznych ze statków zatwierdzoną przez Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.;

Odpady żywnościowe

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającej na zbieranie i transportowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1.

Odpady inne niż niebezpieczne

 • decyzję na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne;

Ścieki

 • decyzję na odbiór i transport;
 • dokumentację określającą sposób zagospodarowania odebranych ze statków ścieków
 1. Serwisant odbierający pozostałości ładunku oraz inne odpady ze statków na zasadach komercyjnych ma obowiązek po wykonaniu usługi, dostarczyć do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Działu Ochrony Środowiska informację zawierającą: nazwę statku, numer IMO, datę i czas dokonania odbioru oraz ilość i rodzaj odebranych odpadów lub pozostałości ładunkowych ze statków oraz sposób zagospodarowania wymienionych odpadów:

Dział Ochrony Środowiska

tel. (0-58) 621-52-69, 627-45-16;

fax. (0-58) 627-40-29;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W tym celu można korzystać z "Karty przekazania odpadu" znajdującej się na witrynie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 1. Firmy odbierające odpady w sytuacji gdy nie są w stanie przyjąć do swoich urządzeń odbiorczych odpadów ze statku, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie oraz przewidywanym czasie niesprawności urządzeń Dyspozytora Portu najpóźniej 3 godziny przed wejściem statku do portu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji po wejściu statku do portu zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.

 

Warunki jakie musi spełniać statek podczas zdawania odpadów

Odpady zaolejone zgodnie z załącznikiem I  i VI Konwencji MARPOL

 1. szlamy olejowe, w celu ułatwienia przepompowania, mogą być podgrzane przez statek maksymalnie do temperatury 600 Obsługa statku powinna każdorazowo informować operatora urządzeń odbiorczych o temperaturze, do której podgrzano szlam. Obsługa statku odpowiada za utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie.
 2. minimalna prędkość przeładunku (wydajność pomp na statku) płynnych odpadów olejowych powinna wynosić 7,5 m3/h.;
 3. statek powinien posiadać znormalizowane złącza o kształcie i wymiarach kołnierzy zgodnych z  prawidłem 19 Załącznika I Konwencji MARPOL.
 4. maksymalny czas oczekiwania serwisanta na rozpoczęcie podania odpadów wynosi 30 minut.

Ścieki zgodnie z załącznikiem IV Konwencji MARPOL

 1. ścieki nie wymagają dezynfekcji,
 2. pompy ściekowe na statkach powinny zapewnić wydajność, aby czas odpompowania ścieków do urządzeń odbiorczych nie przekraczał jednej godziny
 3. w przypadku odbioru ścieków z promów na Nb. Helskim II punkty zrzutu są wyposażone w liczniki, a sam zrzut odbywa się w obecności pracownika firmy Przedsiębiorstwa Portowego „Sieć” Sp. z o.o., który wypełnia „Kartę przekazania odpadu”, potwierdzaną następnie przez kapitana statku,
 4. maksymalny czas oczekiwania serwisanta na rozpoczęcie podania ścieków wynosi 30 minut.

Śmieci zgodnie z załącznikiem V Konwencji MARPOL 73/78

 1. odpady stałe muszą być posegregowane przynajmniej na:
  • odpady żywnościowe,
  • oleje kuchenne,
  • tworzywa sztuczne,
  • pozostałości ładunkowe,
  • tkaniny zaolejone,
  • inne
 2. odpady żywnościowe muszą być gromadzone i przekazywane w oddzielnych szczelnie zamkniętych pojemnikach,
 3. odpady gospodarcze niebezpieczne bezwzględnie muszą być posegregowane oraz umieszczone w zamkniętych, szczelnych, oznakowanych pojemnikach;
 4. śmieci zdawane w Porcie Gdynia muszą byś wrzucane bezpośrednio do podstawionych kontenerów, zgodnie z ich oznakowaniem.

Statek nie spełniający powyższych warunków zostanie obciążony opłatą specjalną lub dodatkową zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

 1. W przypadku zgłoszenia do odbioru odpadów, których odbiór w porcie jest niemożliwy (awaria urządzeń lub brak technicznych możliwości odbioru), Dyspozytor Portu informuje o tym niezwłocznie operatora (agenta) statku (fax lub e-mail).
 2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych w czasie obsługi statku, agent lub kapitan statku winien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Głównego Dyspozytora ZMPG S.A. i Urząd Morski w Gdyni, celem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, bądź wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 3. Skargi na niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń odbiorczych przyjmowane są przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni pisemnie lub w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych port.gdynia.pl oraz www.umgdy.gov.pl
 4. W przypadku niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków firma odbierająca zgłasza to zdarzenie wypełniając „Informację o niemożliwości wykonania odbioru odpadów w Porcie Gdynia” (dostępny na stronie internetowej: http://www.port.gdynia.pl/pl/dla-statku/odbior-odpadow) i wysyłając do:

 

Dział Głównego Dyspozytora Portu

tel. (0-58) 627-40-38,

fax. (0-58) 621-53-70;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

i

 

Kapitanat Portu Gdynia

tel. (0-58) 620 28 53

(0-58) 355 36 30

fax. (0-58) 620 05 91

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Opłaty dodatkowe

W przypadku nieprzestrzegania warunków odbioru odpadów ze statków w Porcie Gdynia oraz w przypadku odbioru ponadnormatywnych ilości odpadów ze statków na terenie Portu Gdynia obowiązuje poniższa tabela opłat dodatkowych i specjalnych.

Tabela: zestawienia opłat dodatkowych i specjalnych za odbiór odpadów obowiązująca od 1 lutego 2016 r.

                            

Rodzaj opłaty

 Stawka

I odbiór odpadów  zaolejonych

 

 1.

Odbiór ilości ponadnormatywnych

21 €/m3

 2. 

Brak podgrzania szlamu oraz olejów do temperatury umożliwiającej sprawne dostosowanie odbioru, jednak nie przekraczającej 60oC

36 €/godz.

 3. 

Odbiór płynnych odpadów olejowych  przy wydajności  pompowania pomp statkowych poniżej 7,5 m3/h lub ze wspomaganiem pomp firmy odbierającej

36 €/godz.

II Odbiór ścieków

 

 4. 

Odbiór ilości ponadnormatywnych

15  €/m3

III Odbiór śmieci

 

 5. 

Odbiór ilości ponadnormatywnych

25 €/m3

 6. 

Odbiór ilości ponadnormatywnych stałych odpadów zaolejonych

54 €/m3

 7. 

Odbiór ilości ponadnormatywnych odpadów żywnościowych

110 €/m3

Inne opłaty specjalne

 

 8. 

Odbiór śmieci i ścieków nie spełniających warunków odbioru

15 €/m3

 9. 

Odbiór w niedziele i święta

11 €/m3

 10. 

Brak zdania odpadów z winy  statku pomimo wcześniejszego pisemnego zgłoszenia odbioru w PHICS

50 €/zdarzenie