Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Port of Gdynia Authority S.A.

Port of Gdynia Authority S.A.

Article Index

Rodzaje odpadów

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim statek zawijający do portu w Gdyni ma obowiązek zdać do portowych urządzeń odbiorczych wszystkie odpady znajdujące się na burcie statku.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia w ramach opłaty tonażowej odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów statkowych, którym zostały przyporządkowane kody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923):
  • Odpady olejowe i ich mieszaniny wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL;
  • Ścieki wymienione z załączniku IV Konwencji MARPOL;
  • Odpady stałe (śmieci) powstające na statku wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmujących odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe;
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów statkowych, którym zostały przyporządkowane kody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923):
  • Pozostałości z oczyszczania spalin, zgodnie z załącznikiem VI Konwencji MARPOL ;
  • pozostałości ładunkowe wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika;

Odbiór powyższych odpadów następuje  na  zasadach komercyjnych, po uprzednim ustaleniu warunków odbioru z firmami odbierającymi odpady w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 1. Z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów zwolnione są:
  • Statki posiadające zwolnienie od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych uzyskane zgodnie z ustawą o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r., poz. 434);
  • Statki, które posiadają znikome ilości odpadów, których oddanie do portowych urządzeń odbiorczych jest nieuzasadnione.
 2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia w ramach opłaty tonażowej odbioru:
  1. odpadów szpitalnych;
  2. odpadów radioaktywnych;
  3. odpadów zaolejonych zawierających emulgatory uniemożliwiające rozdział na frakcję wodną i olejową;
  4. brudnych balastów;
  5. opakowań po chemikaliach;
  6. popłuczyn po myciu zbiorników przewożących inne substancje niż olejowe;
  7. popłuczyn po myciu zbiorników olejowych - bez wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.;
  8. resztek ładunku, do którego odbioru zobligowany jest importer ładunku;
  9. innych odpadów nie wymienionych w Załączniku I i V do Konwencji MARPOL 73/78;
  10. osadów ściekowych pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków na statkach;
  11. odpadów powstałych w wyniku naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dn. 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009; str. 1 z późn. zm.), do odbioru i zagospodarowania których zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z późn. zm.) zobligowany jest podmiot świadczący ww. usługi,
  12. Filtrów z instalacji EGCS-Sox i katalizatorów z instalacji EGCS-NOx, powstałych w wyniku naprawy, wymiany, montażu lub demontażu, do odbioru i zagospodarowania których zgodnie z  ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) zobligowany jest podmiot świadczący ww. usługi,
  13. odpadów statkowych wytworzonych na statku w trakcie: postoju w stoczni, długoterminowego pobytu w portu.

Odbioru powyższych odpadów mogą dokonać firmy na zasadach komercyjnych po uprzednim ustaleniu sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i odpowiednimi służbami administracji morskiej.