A A A

“Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”

Beneficjent:
Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A.

Szacowana całkowita
wartość projektu:
1 345 000 EUR

Poziom dofinansowania CEF:
50%

Projekt jest realizowany w oparciu o środki własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz środki instrumentu finansowego CEF Transport 2018 “Łącząc Europę

Realizacja projektu pt. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” jest kontynuacją prac nad wdrożeniem inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych.

Konieczność zastosowania w Porcie Gdynia nowoczesnego systemu integrującego dane o ruchu drogowym jest bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych analiz w ramach koncepcji, która została opracowana na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jako partnera projektu TENTacle http://www.tentacle.eu/.

Główną korzyścią wdrożenia systemu jest strategiczne zwiększenie dostępności drogowej Portu Gdynia i płynnego przepływu ładunku do/z terminali działających na obszarze Portu Gdynia, co jest warunkiem ich planowej i terminowej pracy przeładunkowej oraz działalności biznesowej.

Planowanie i sterowanie ruchem samochodów ciężarowych ukierunkowane na zwiększenie przepustowości dróg i zmniejszenie nasycenia ruchem na drogach wewnętrznych i dojazdowych Portu Gdynia, tworzy podstawy dla wielu kolejnych korzyści:

 • wyeliminowanie/zmniejszenie kolejek samochodów ciężarowych i zatorów drogowych przed wjazdami na terminale i na drogach dojazdowych Portu Gdynia,
 • skrócenie czasu rozładunku/załadunku statków,
 • zwiększenie efektywności pracy terminali,
 • optymalne wykorzystanie parkingów na terenie Portu Gdynia oraz wyeliminowanie/zmniejszenie braku miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na parkingach Portu i w jego otoczeniu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach Gdyni i Trójmiasta oraz zmniejszenie podatności na kolizje w ruchu drogowym, a także zwiększenie komfortu życia i transportu dla społeczeństwa Gdyni i aglomeracji Trójmiasta,
 • redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym redukcję emisji spalin, gazów cieplarnianych i hałasu,
 • obniżenie kosztów zewnętrznych transportu i działalności logistycznej przewoźników i operatorów logistycznych, realizujących dowozy/odbiory ładunków z terminali w Porcie Gdynia,
 • wzrost konkurencyjności Portu Gdynia na Bałtyku w połączeniu z wizerunkiem wiarygodnego i dynamicznie rozwijającego się Partnera.

Celem głównym projektu jest opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia, dostosowanego organizacyjnie i technologicznie do potrzeb operacyjnych Portu oraz efektywnego pod względem inwestycyjnym – które będzie stanowiło podstawę dla przyszłego zbudowania i wdrożenia systemu.

Studium wykonalności ma na celu kompleksowe wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu Portu Gdynia w zakresie wdrożenia systemu oraz umożliwienie ubiegania się Portu Gdynia o dofinansowanie inwestycji wdrożenia systemu ze środków UE.

Celem przyszłego wdrożenia jest poprawa drogowej dostępności Portu Gdynia w przepływie ładunków i ich terminowego dowozu/odwozu, co stanowi kluczowy czynnik operacyjny strategii rozwoju jako portu bazowego w Korytarzu sieci TEN-T.

Priorytetem wdrożenia będzie zapewnienie płynnej pracy przeładunkowej terminali w Porcie Gdynia oraz zapewnienie warunków rozwoju ich działalności biznesowej, w środowisku dynamicznie rozwijającego się Portu Gdynia i systematycznego wzrostu obsługiwanych ładunków.

Na podstawie umowy grantowej podpisanej w 2019 roku pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności INEA, działającą z ramienia Komisji Europejskiej, projekt „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” stał się pierwszym przedsięwzięciem ZMPG-a S.A. realizowanym przy wsparciu instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.

Budżet projektu wynosi 1 345 000,00 EUR.

Poziom dofinansowania CEF to 50 %.

Okres realizacji projektu: 04.04.2019  –  30.04.2022

Projektu obejmuje następujące zadania:

 • Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia,
 • Zaprojektowanie modelu zintegrowanej platformy dwuszczeblowej e-awizacji za-/rozładunków w terminalach morskich Portu jako systemu zarządzania informacją o przepływie ładunków,
 • Zaprojektowanie modelu systemu ITS zintegrowanego z systemem ITS TRISTAR na terenie Aglomeracji Trójmiasta oraz krajowymi systemami ITS KSZR i KPD,
 • Zaprojektowanie systemu zarządzania zintegrowaną strefą oczekiwania Portu Gdynia zdefiniowaną dla wspólnej przestrzeni parkingowej.

W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą Studium wykonalności inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Wykonawca wspiera także ZMPG S.A. w częściowej koordynacji i promocji projektu.

Dokumentacja techniczna projektowa (zadania 2,3 i 4) oczekuje na wyłonienie wykonawcy.

Partnerami projektu są terminale działające na obszarze Portu Gdynia oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Są jednocześnie operacyjnie zaangażowani w zarządzanie ruchem i odbiorcami rezultatów projektu.

Partnerzy projektu tworzą Panel Ekspertów, opiniując na bieżąco zgodność założeń i wyników projektu z ich potrzebami operacyjnymi i biznesowymi.

Dziękujemy za wspar cie projektu:
Aalborg Portland Polska
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
Gdynia Container Terminal S.A.
HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.
KOOLE Tank Storage Gdynia Sp. z o.o.
OT Port Gdynia Sp. z o.o.
SPEED Sp. z o.o.
Stena Line  Polska Sp. z o.o.
Terminal ONICO Gas
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni