A A A

 

Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego
“Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”

Beneficjent:
Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A.

Szacowana całkowita
wartość projektu:
2 185 162,12 EUR

Maksymalna kwota wydatków
kwalifikowanych:
1 678 548,00 EUR

Wysokość dofinansowania UE:
839 274,00 EUR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu  “Łącząc Europę”
Umowa nr INEA/CEF/TRAN/M2020/2408415

Strona główna

Opis projektu

 

Projekt pn. Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia” polega na wykonaniu pełnej dokumentacji, która posłuży do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcia robót budowlanych nad rozbudową infrastruktury dostępu dla statków w basenach IV i V Portu Gdynia oraz przebudowy dostępu lądowego „ostatniej mili”.

Realizowany projekt wpisuje się w realizację unijnych celów długoterminowych CEF, którymi dla sektora transportu są m.in.: ukończenie prac nad siecią bazową TEN-T do 2030 r. oraz przejście na ekologiczną, konkurencyjną i zintegrowaną mobilność, postęp w pracach nad ukończeniem kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r.

Wykonanie dokumentacji warunkującej realizację projektu inwestycyjnego jest kluczowe z punktu widzenia pozyskiwania dalszych środków UE i przyczyni się pośrednio do zmniejszenia presji działalności portowej na środowisko, poprzez m.in.: poprawę dostępu drogowego, kolejowego, zapewnienie intermodalności oraz zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury przeładunkowej.

W zakresie projektu „Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”,  wykonane zostaną następujące fazy:

  1. Prace przygotowawcze dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV – Faza 1”
  2. Prace przygotowawcze dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie V – Faza 2”
  3. Prace przygotowawcze dla zadania pn. Dostęp drogowo-kolejowy do Basenów IV i V – Faza 3”

W wyniku realizacji projektu w ramach Fazy 1 wykonany zostanie projekt koncepcyjny, studium wykonalności, dokumentacja techniczna związana z rozbudową infrastruktury dostępu oraz niezbędna dokumentacja do uzyskania pełnej oceny środowiskowej, analizy i ekspertyzy. Ponadto uzyskane zostaną decyzje administracyjne.

W ramach Fazy 2 opracowane zostanie studium wykonalności oraz dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi.

Natomiast w ramach Fazy 3 wykonana zostanie dokumentacja techniczna związana z przebudową niezbędnych układów kolejowych oraz udrożnieniem drogowego układu komunikacyjnego, tzw. „ostatniej mili”, aby powstała możliwość lepsza komunikacja drogowa na styku z intensywnym ruchem miejskim oraz nastąpił rozwój przeładunków intermodalnych z układów kolejowych. Faza ta obejmie więc wykonanie niezbędnych projektów  budowlano-wykonawczych, w oparciu o opracowanie i uzgodnienie z Urzędem Miasta Gdyni rozwiązania wariantowe. Finalną dokumentacją może być projekt budowlany z programem funkcjonalno-użytkowym, które pozwolą na zamówienie i realizację robót budowlanych.

Projekt jest realizowany w okresie 22.03.2021 – 29.12.2023.

Cel projektu

 

Celem projektu „Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia” jest dostarczenie dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie zrealizowanie projektu inwestycyjnego.

Celem projektu inwestycyjnego, który zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji przygotowanej w ramach przedmiotowego projektu jest rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV i V, umożliwiającej sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawę dostępności transportowej portu – zwiększenie połączeń, zwiększenie zdolności przeładunkowej, zapewnienie efektywnego transportu. Rezultatem projektu jest rozwój obsługi statków ro-ro mających ponad 180 m długości oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich manewrowania w porcie. Natomiast przebudowana droga pozwoli na niezależny dojazd dla transportu towarowego do planowanej głównej arterii łączącej Port Gdynia z podstawową siecią drogową TEN-T na kierunku północ-południe (Droga krajowa S6, Autostrada A1, Droga krajowa S7) – tj. do Estakady Kwiatkowskiego i w przyszłości tzw. Drogi Czerwonej.

Dofinansowanie unijne

 

Dofinansowanie unijne projektu wymagało uzyskania wysokiej pozycji w postępowaniu konkursowym ogólnounijnego naboru dla projektów Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – 2020 CEF Transport MAP call. Projekt Portu Gdynia został skutecznie przygotowany i znalazł się wśród 4 polskich projektów wybranych do dofinansowania.  Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.

Następnie celem zatwierdzenia dofinansowania oraz uzgodnienia procedur jego realizacji niezbędne było zawarcie stosownych umów z Agendą Komisji Europejskiej – CINEA oraz polskim instytucjami nadzorującymi proces – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Z CINEA zawarto Umowę o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Sektor Transportu  nr INEA/CEF/TRAN/M2020/2408415 została podpisana w dniu 01.10.2021r.

Z MFiPR oraz CUPT zawarto trójstronną Umowę o współpracy w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” nr CEF/074/2020 została podpisana w dniu 01.12.2021r.

Dzięki funduszowi CEF 1 z perspektywy 2014-2020 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał dofinansowanie w wysokości 839.274 euro, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych działania, które szacuje się na 1.678.548 euro.

Realizacja

 

W ramach projektu „Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia” wykonywana jest dokumentacja, która posłuży do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcia robót budowlanych nad rozbudową infrastruktury dostępu dla statków w basenach IV i V Portu Gdynia oraz przebudowy dostępu lądowego „ostatniej mili”.

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

Działanie 1: Opracowania koncepcyjne i analityczne, studium wykonalności (Faza 1)

Działanie obejmuje przygotowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy infrastruktury przy Nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia opracowanie studium wykonalności niezbędnego do oceny realności i efektywności zadania inwestycyjnego „Prace przygotowawcze dla Zadania inwestycyjnego: Rozwój infrastruktury dostępu do statków w Basenie IV – Faza 1″.

Działanie 2: Dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko, analizy i ekspertyzy (Faza 1)

Działanie obejmuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej na podstawie projektu koncepcyjnego w ramach działania 1, pod kątem realizacji przyszłych robót budowlanych w Basenie IV.

Działanie obejmuje wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju infrastruktury dostępowej do publicznego terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim.

Działanie 3: Szczegółowa dokumentacja budowlana i wydawanie decyzji administracyjnych (Faza 1)

Działanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do wydania pozwolenia na budowę (projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy infrastruktury dojazdowej, wydanie wszystkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i zatwierdzeń).

Działanie 4: Dokumentacja budowlana i studium wykonalności (Faza 2)

Działanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury dostępu do statków w Basenie V – Faza 2″. W skład dokumentacji budowlanej wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, zestawienie ilościowe, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna. Są one niezbędne do wydania pozwolenia na budowę.

Ponadto działanie obejmuje opracowanie studium wykonalności niezbędnego do oceny realności
i efektywności zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury dostępu do statków w Basenie V – Faza 2″.

Działanie 5: Analizy klimatyczne (Faza 2)

Działanie obejmuje opracowanie analiz klimatycznych niezbędnych do realizacji projektu „Przebudowa infrastruktury dostępu do statków w Basenie V – Faza 2″. Analizy klimatyczne będą oparte na ocenach oddziaływania na środowisko oraz wykorzystane do ich uzupełnienia. Działanie obejmuje przygotowanie analiz osadów dennych lub innych badań geologicznych, które będą niezbędne do prowadzenia prac budowlanych.

Działanie 6: Szczegółowa dokumentacja budowlana dla przebudowy układu komunikacyjnego „ostatniej mili” (Faza 3)

Działanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej „ostatniej mili” drogi dojazdowej (Ulica Przelotowa) do Basenu IV i V. Ulica połączy obszar Basenu z zewnętrznym głównym układem drogowym prowadzącym do Portu Gdynia. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do wydania pozwolenia na budowę.

Działanie 7: Zarządzanie projektem, działania informacyjne i promocyjne dla faz 1, 2 i 3

Działanie obejmuje działania informacyjne i promocyjne niezbędne do informowania opinii publicznej o celu projektu, takie jak artykuły prasowe, publikacje na stronie internetowej projektu, ulotki (Fazy 1, 2 i 3).  Działanie obejmuje również zadania związane z zarządzaniem projektem.

 

Fazy projektu i dostęp „ostatniej mili” do wschodniej części Portu Gdynia