A A A

“Port Twinning Project Gdynia – Karlskrona”

W marcu 2004 roku został podpisany dokument o wzajemnej współpracy pomiędzy portami w Karlskronie oraz Gdyni, zainicjowany przez europejski projekt “Baltic Gateway”. Główny kierunek współpracy pomiędzy tymi dwoma portami to rozwinięcie przewozów intermodalnych oraz zwiększenie przewozu towarów w transporcie kolejowym.

Projekt “Baltic Gateway” powstał w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIB łącząc we wspólnym działaniu 7 krajów, w tym Szwecję i Polskę. Ma na celu wypracowanie wspólnych koncepcji rozwoju działalności na obszarze Bałtyku, uwzględniając możliwości poszczególnych państw oraz ich potrzeby. W ramach projektu wykonywane są badania, analizy i raporty, na podstawie których podejmowane są ważne decyzje co do kierunków rozwoju transportu w poszczególnych państwach. Generalnie projekt Baltic Gateway w obszarze dotyczącym Polski koncentruje się na zagadnieniach zewnętrznej dostępności Metropolii Zatoki Gdańskiej w kontekście aktualnego i przyszłego obciążenia ruchem infrastruktury VI Korytarza Transportowego sieci TINA i jego funkcjonalnego przedłużenia na północ. W projekcie tym istotne jest również rozpatrzenie powiązań transportowych z Obwodem Kaliningradzkim (korytarz IA) i połączeń żeglugowych z Kłajpedą oraz jak wpłynie to na nasz rejon Bałtyku. W pierwszym etapie nastąpi inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych. Następne etapy po przygotowaniu inwestycji od strony studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej będą realizowane w ramach kontynuacji projektów ze środków INTERREG IIIB, tj. etapy inwestycyjne będą realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013.

W ramach projektu “Baltic Gateway” powstały mniejsze podprojekty, które dotyczą już bardziej szczegółowych zagadnień, nad którymi pracują mniejsze grupy specjalistów. Takim podprojektem jest “Port Twinning Project” dla Portów w Karlskronie i Gdyni. W ramach projektu twinningowego Port Gdynia otrzymał wsparcie w realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest rozwinięcie systemu multimodalnego, a bardziej szczegółowo w temacie zwiększenia ładunków w transporcie kolejowym. Finansami zajmują się Szwedzi, natomiast po stronie polskiej będzie produkt finalny w postaci opracowań i raportów. Efektem finalnym ma być przedstawienie ostatecznego Raportu o możliwościach realizacji przewozu towarów z/do Portu Gdynia przez kolej oraz stworzenie projektu na rozwój przewozów intermodalnych. Po opracowaniu raportów nastąpi dalsza kontynuacja współpracy między portami w Gdyni i Karskronie w kolejnych aplikacjach Baltic Gateway.

Zagadnienia będące przedmiotem wspólnego działania w ramach projektu między Portem w Karlskronie i Gdyni to głównie:

1. Możliwość obsługi towarów przez transport kolejowy z/do portu – zbierane są materiały dotyczące możliwości oraz kosztów przewozu towarów z/do Terminalu Promowego drogą kolejową. Raport przygotują konsultanci z Uniwersytetu w Goeteborgu, Wydział Logistyki i Transportu pod przewodnictwem Pana Johana Woxenius przy współudziale specjalistów z Karlskrony i Gdyni.

2. Analiza etapów przygotowania terenów pod przyszłe centrum logistyczne – strona polska przedstawiła raport o stanie przygotowania do stworzenia centrum na terenach portowych oraz aktywnie współpracuje z przyszłymi inwestorami, zainteresowanymi działalnością na terenach logistycznych. Strona szwedzka jest na etapie planowania koncepcji.

3. Prognozy dotyczące rozwoju przewozów promowych Gdynia-Karlskrona w latach 2005-2013 – raport opracowywany będzie przez zewnętrznego konsultanta. Szczegółowo analizowane będą wielkości ładunków, zmiana struktury ładunków oraz kierunki rozwoju usług promowych do 2013 roku.

4. Analiza techniczna i rynkowa możliwości rozwoju popytu na usługi promowe – jest to przyjrzenie się przyszłemu trendowi rozwoju statków promowych, ro-ro i ropax oraz potokowi podróżnych między Szwecją i Polską. Etap ten jest zakończony. Firma Sea Highways Ltd opracowała “Future trends in the design of ro-ro and ro-pax vessels operating in the southern Baltic” przy współudziale specjalistów z Karskrony i Gdyni. Opracowanie znajduje się na stronie Baltic Gateway (www.balticgateway.se).

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy